Steunaanvraag voor particulieren

Mensen met een visuele beperking kunnen schriftelijk een aanvraag indienen voor extra financiële ondersteuning.  Stichtingen en instellingen die werkzaam zijn ten behoeve van mensen met een visuele beperking, zoals bijvoorbeeld Bartimeus, Koninklijke Visio of Robbert Coppes Stichting kunnen per mail een aanvraag indienen.

Foto van een stel dat met blindengeleidestok over voetgangersoversteekplaats loopt.

Voor steunaanvragen stuurt u mee:

  • een nauwkeurige beschrijving van het doel van de aanvraag;
  • financiële gegevens over inkomsten, uitgaven en vermogen met bewijsstukken;
  • een of meerdere offertes;
  • opgave van andere fondsen waarbij de aanvraag is ingediend;
  • oogheelkundige gegevens, gezichtsscherpte en diagnose;
  • ondersteuningsbrief van een van de regionale instellingen.

Voor ICT gerelateerde aanvragen heeft een aantal stichtingen, waaronder Stichting Blindenhulp, het zogenaamde ICT-Fonds in het leven geroepen dat wordt beheerd door de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS) te Ede. Dergelijke aanvragen dienen dan ook worden ingediend bij het ICT-Fonds, per adres LSBS. (www.lsbs.nl)

Voor aanvragen betreffende bijdragen in vakanties is door een aantal stichtingen, waaronder Stichting Blindenhulp, het zogenaamde Vakantiesuppletiefonds opgezet, dat wordt beheerd door de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS) te Ede. Dergelijke aanvragen dienen dan ook te worden ingediend bij het Vakantiesuppletiefonds, per adres LSBS.

Voor de kwartaalbijdrage/periodieke uitkering geldt per januari 2023 een bedrag van 90 euro per kwartaal.

Voor alle aanvragen geldt dat daarin vermeld dient te worden bij welke andere instantie(s) eenzelfde aanvraag is ingediend.

Adres
De aanvraag en bijbehorende formulieren stuurt u bij voorkeur digitaal naar info@blindenhulp.nl

Wanneer krijgt u een reactie?
Aanvragen worden eens per 3 maanden beoordeeld door het bestuur. Daarna krijgt u zo spoedig mogelijk bericht van ons.

Het bestuur van Stichting Blindenhulp heeft in een protocol vastgelegd op welke wijze de voorschriften die uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) blijken, zullen worden nageleefd.

Ga naar de inhoud